ಆತ್ಮ್ ಅಂತರಾತ್ಮ

inner-soul

ಇವರು ಯಾರು ನನ್ನವರಲ್ಲ
ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದೇ ಅಪರೂಪ
ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ
ಇವರವೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೇ ಇರುವುನೇ!!!!!!!!
                  ಗುರ್ತಿಸುವರು ಇವರೇ
                  ಗೋರ್ಗರೆವರು ಇವರೇ 
                 ಗೊಂದಲ ಪಡುವವರು ಇವರೇ 
                 ಗಾಬರಿ ಯಾಗದಿರು ನಾನೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರೆ….
ನಾನು ನಿನಂತೆಯೇ ಇರುವೆ
ನಿನ್ನನೇ ಅವರಿಸುವೆ 
ನಾನೊಮ್ಮೆ ನಿನೊಂದಿಗೆ ಬರುವೆ
ನೀನೇ ನಾನಾಗುವೆ ….
      ಊಹಿಸದಿರು,
         ನಾನು ಇಂದಿಗೂ ನಿನ್ನವನಲ್ಲಾ
         ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ  ಇರುವುದುಇಲ್ಲಾ
        ನಿನಗೆ ಹೇಳದೆ ನಾ ಹೋಗುವೆ  ನಾನೊಮ್ಮೆ
         :- ಇದು ನನ್ನ ಈ ದಾರಿ: ಆತ್ಮ್  ಅಂತರಾತ್ಮ. 

 

4 thoughts on “ಆತ್ಮ್ ಅಂತರಾತ್ಮ

 1. Prakash Hegade August 9, 2016 / 11:18 pm

  Very soulful poem Dileep.. 🙂

  Do keep writing.. 🙂 I am happy and excited to see you create the blog. 🙂

  Liked by 1 person

 2. Priyanka mane August 10, 2016 / 6:54 am

  Very nice dileep 🙂 keep writing. …
  Keep it up…

  Liked by 1 person

 3. dileepn August 10, 2016 / 10:39 am

  Thank you Priyanka 🙂

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s