#3Hage Sumane

ಕನಸಲಿ  ಕೂಡ  ಕ್ಷಣ  ಮಾತ್ರ  ಕನ್ನಮರೆಯಾದರೆ  ಕರೆತರುವೆ  ನಿನ್ನ  ಕಣ್ಣಸೆರೆಗೆ,
ಕದಲದೆ  ಹೋಗು  ಕಣ್ಣಮರೆಗೆ,  ಕಾಯುವೆನು ನಿನ್ನ  ಕನ್ನಪಿಳುಕಿಸದೆ .
ಬಾಂದವ್ಯ  ಬೆಸಗುವ  ಸಮಯ  ಬಂದಾಗಿದೆ , ದೂರ   ಮಾಡು  ಕಣ್ಣಂಚಿನ  ನಾಚಿಕೆಯ.
ಕಾತರದು   ಕಾಯುತಿದೆ  ಹರಷುದ  ಸೋನೆ  ಮಳೆ .
ಸನಿಹ , ಸನಿಹ,  ನಿನ್  ಈ  ಸಂಚಾರದ  ದಾರಿ .
                     -ಇದು  ನನ್ನ   ಈ  ಪ್ರೀತಿಯ  ಪಯಣದ  ದೋಣಿ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s