ಬಾನುಲಿ ಸಡಗರ

ad3a7ec8d825efcaad19c6bb21b3e095

ಹರಿದಾವ ನೋಡಾ ಬಣ್ಣದಾ ಹಕ್ಕಿ,
ತೇಲಿ ಬಂದ ಮೋಡದಾ ಅಡಿಯಲಿ.
ತಿಲಿ ನೀಲಿ ಆಗಸದಡಿಯಲಿ
ಕಡು ಕಂಪು ಕಣ್ಣಿನಾ ಕೊಕ್ಕರೆ .
    |ಹರಿದಾವ ನೋಡಾ ಬಣ್ಣದಾ ಹಕ್ಕಿ.

ಮಡು ಮಂಜಿನಾ ಅಪ್ಪೆರೆಯಲಿ 
ಸುಳಿದಾವ ನೋಡಾ ಬಣ್ಣದಾ ಗುಂಪು .
ಕಣ್ಣ ತೆರೆದರೆ ಸಾಕು ಮುಡುವುದೂ ಹಬ್ಬದಾ ಸಡಗರ 
ಕಣ್ಮರೆಗೊಳುತಿದೆ ಬಾಣ ಎತ್ತರಕೆ ಹೋದರೆ .
    |ಸುಳಿದಾವ್ ನೋಡಾ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯ ಹಕ್ಕಿ.

ಯಾರ್ ನಿನ್ನ ಕೊಡ್ಯದವರು ಅಗಸದಡಿಯಲಿ 
ಓ ಬಾನುಲಿ ಹಕ್ಕಿ, ಓ ಬಾನುಲಿ ಹಕ್ಕಿ 
    |ಸುಳಿದಾವ ನೋಡಾ ಆ ಬಾನಂಗಳದಾ ಹಕ್ಕಿ.

ಧರೆಗೆ ದುಮ್ಮಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು 
ಮರದಡಿಯೇ ನಿನ್ನಿ ಈ ಮನೆ .
ಬಿತ್ತಿದಾ ಪೈರು ನಿನಗಿನ್ನು ಅಹ್ವಾನ.
    |ಸುಳಿದಾವ ನೋಡಾ ಸುಕುಮದಾ ಹಕ್ಕಿ.

ಯಾರ್ ಅಂಜಿಕಿಯೂ ನಿನಗಿಲ್ಲ 
ಯಾರ್ ಹಂಗು ನಿನಗಿಲ್ಲ 
ಮೋಡದಾ ಮರೆಯೆ, ನಿನ್ನವಳಗಿನ ಚಿತ್ತಾರ.
    |ಸುಳಿದಾವ ನೋಡಾ ಮಿನುಗುವಾ ಹಕ್ಕಿ.

ತೇಲಿದರೆ ಸಾಕು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಂತೆ ಅನುಭವ
ಬಾಣ ಎತ್ತರದಾ ಹಕ್ಕಿ , ನೀ ಬಾಣ ಎತ್ತರದಾ ಹಕ್ಕಿ,
ಗುಣಿಗಿದರೆ ನೋಡಾ , ನಿನ್ನ ಈ ವಾದ್ಯ 
ಹಟಿ ಹಟಿ ಚಿಟಿ ಚಿಟಿ .
    |ಸುಳಿದಾವ ನೋಡಾ ಚಿಟುಗುಬ್ಬಿ .
–ಬಣ್ಣದಾ ಹಕ್ಕಿಯ ಮುರುದ್ವನಿಯ ಸ್ವರೂಪ್.                                                            

                                                                                                      @ದಿಲೀಪ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s