ಮರುಜನ್ಮದ ಬಹುರೂಪ.

selection_059

click here for  Money Gallery.

ಓ ದೇವರೇ,
ಅಂದು ನನ್ನನೇ ಬಯಸಿದವರು, ಇಂದು ನನ್ನ ಮರೆತಿಹರು. ಅಂದೊಮ್ಮೆ
ಆಡಂಬರದಲಿ ಇಟ್ಟಿಹರು, ಇಂದೇನೋ ಅವಘಡದಲಿ ತೋರದೆ ನನ್ನ.
ನನಗೆ ಆ ಅರ್ಹತೆ ಮೀರಿತೆ? ಇದೆ ಕಾಲಚಕ್ರವಾದರೆ ಬರುವುದೆಂದು ಆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ?

               ಇವರೆಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟೇ ಇವರ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ನಾನೆ ಭಾಗೀ, ಆದರೆ
ಕೇಳುವವರ್ಯಾರೂ ನನ್ನ ಈ ದುಃಖಿ. ಬರುವೆ ನಾನು ಮರುರೂಪ ತಾಳಿ,
ತಿಳಿ ಹೇಳುವೆ ನಾನು ನಾನೆ ಎಂದು. ಇನ್ನಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೋ ನನ್ನ ಈ
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ . ಮಿತವ್ಯಯ ಇರಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ, ಲೋಭಿತನಾಗದಿರು
ನನ್ನೊಂದಿಗೆ, ಅವಲಂಬಿತನು ನೀನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡದಿರು.

         ನಿನ್ನ ಈ ಭಾದ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ನಾನಿರುವೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ. ನಾ ಬಂದಿರುವುದೇ
ಬ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ.

ಇಂತಿ,
ನಿಮ್ಮೆಲರ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ.                                                                                            -@ದಿlip

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s