ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೇನು….!

Charming-baby-girl-beaitiful-painting

ಗೆಳತಿಯೆ ನೀ ಬರದೆ ಹೋದರೆ,

ಕದಲಿತೆ ನನ್ನ ದಾರಿ,

ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೇನು.

ಸನಿಹವ ನೀ ಮರೆತರೇನು, 

ತಾಳೆನು ನಾನು ಇನ್ನು,

ಕೃತಘ್ನಳಾಗೆ ನೀ ಬಹು ಬೇಗ.

ತುಂಟತನದಾ ಮಾತುಗಳಿಗೆ, 

ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯಕಳೆದು,

ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೇನು.

ನಡೆದರೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ,

ತಿರುಗೆಯಾ ಮೌನ ಮುರಿದು,

ನನಗೆಲ್ಲಾ ನಿನೇ ಇನ್ನೇನು.

ಕೂತರು.. ನಿಂತಹಾಗೆ,

ನಿಂತರು.. ಕೂತಹಾಗೆ,

ಹೀಗೆನೇ ಅರಳು ಮರಳು.

ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೇನು.

ಬಯವ ನೀ ಬಿಡದೆ ಹೋದರೇನು,

ಜಗಕೆಲ್ಲಾ ನಾವೇ ಜೋಡಿ ಇನ್ನು.

ಹಾರಾಡು ನೀ ಸ್ವಚ್ಛಂದದಿ ಇನ್ನೇನು.

ನಿನ್ನ ನಗೆಯು, ನನ್ನ ಮರುಳು

ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯು, ನನ್ನ ಗುಂಗು

ಇದೇನೆ ನನ್ನ ಗೋಳು.

ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೇನು.

ಮಲಗೆ ನೀ ಕೂಸುಮರಿ,

ಮುದ್ದಾಡುವೆ ಪ್ರತಿದಿನ

  ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೇನು.

                                                                                                      @ದಿlip

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s