ಸನಿಹದ ದಾರಿಯಲಿ

pic

 

ನನ್ನ ಈ ಪಯನದ ಅಂಚಿನಲಿ‌,
ನಿನ್ನದೆ ಹೆಸರನು ಬರೆದಿರುವೆ.
ತಯಾರಾಗು ನೀ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯವೆನು ನನ್ನಲ್ಲೆ.ಗಮನ ಹರಿಸದಿರು ನಿನ ಎಲ್ಲಿ,
ನಾನೆ ನಿಂತಿರುವೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ,
ಕಾಡದಿರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ,
ಕೊಡುವೆನು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯ.


ಇದೇ ಹರ್ಷ ನಮಗಿಂದು,
ಮನೊವುಲ್ಲಾಸಿನ ನನಗಿನ್ನು.
ತಯಾರಾಗು ನೀ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯವೆನು ನಾನ್ ನಲ್ಲೆ.


ಸೆಳೆಯುವ ಕನಸು ನನಗಿರಲಿ,
ಸೆರುವ ಆಸೆ ನಿನಗಿರಲಿ,
ಹಾದಿಯ ಹಿಡಿದು ಹರಿಸಿರುವೆ,
ಹರಕೆಯ ತಿರಿಸು ನಿನ ಇನ್ನು.


ನಲ್ಮೆಯ ನಿನ್ನ ಈ ಗಮನದಲಿ,
ಗಿಚಿರುವೆ ನಾಲ್ಕಾರು ಪದಗಳಲಿ.
ಪದಗಳ ಕರೆಯುವ ಆಸೆಯಲಿ,
ಕೊರಗಿದೆ ಹೃದಯ ನಿನ್ನಲ್ಲೆ.


ತಿರದ ಹತ್ತಿರ ನಿ ಬರುವೆ,
ಮೈಯನು ಸೊಕದೆ ನಿ ಹೊಗುವೆ,
ದೂರದಿ ನಿಂತು ಕಾಯುವೆನು, 
ಸನಿಃಹ ಸೊಕದೆ ನಿ ಹೊಗುವೆಯಾ.


ನಿನ್ನಯ ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲಿ,
ತೇಲಿಹೊಗು ನಾವಿ(ನೇ)ಕನು(ನೇ)….


                                                                                                                                      @ದಿlip 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s