ಕಣ್ಣ ನೆನಪು

d5a800ed722526f45cb5ad1166b39473

 

ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನೊ ಮರಳ ಮೇಲೆ,
ನಿನ್ನ ಕವಿತೆ ಕವಿಯದೇ.
ದೂರವಾದ ಪಯಣವೂಂದು
ನಿನ್ನ ಈ ದಡಕೆ ಸೆಳೇಯದೇ.

ನಿನೇ ನಿನೇ ನನ್ನ ಕಣವರಿಕೆ,
ನಿನೇ ನಿನೇ ನನ್ನ ಕಳವಳ.

ಕಣ್ಣ ಬಿಂದು ಅಂಚಿಣ ಹನಿಯು ಕೂಡಾ
ಕಾತುರ ಪಡೆಯದೆ ನಿನ್ನ ಅರಸಿ,
ನಿನ್ನ ಈ ನೆನಪು ಜಾರಿ ಇಂದು
ಕಡಲು ಅಲೆಯೇ ಶಂತವಾಯಿತೇ.

ಅಲೆವಾ ಮನಕೆ ಪ್ರಾಯ ಬಂತೇನು
ಅರಳೊ ಮುಂಚೆನೇ, ಅಳಲ ಮುಟ್ಟಿತೇ,
ನಿನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೆಳತ ಮೀರಿ
ಸವಾರಿ ಮಾಡಿತೇ ನನ್ನ ಮನುಸು.

ಹಗಲ ಕಳೆವ ಮುನ್ನ
ಕಳದೇ ಹೋಯಿತೇ ಕಣ್ಣ ನೆನಪು..

@ದಿlip

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s