ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯ !


ನುರೊಂದು ಪಾಲು ನನಗೇತಕೆ,
ನಿನ್ನೊಂದು ಪಾಲು ನನಗಿಲ್ಲವೆ,
ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ,
ಅಡಚನೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
-ನಿಲ್ಲೋದು ಹೇಗೆ ಈ ಕೊಂಡಿಯಾ ಕಳಚಿ.

ಕೂಗುವೆನು ನಾನಿನ್ನು,
ಕಳಿಯೊದು ಹೇಗೆ ಈ ಕಾಲವ,
ಕಾಣಹೊಗಿದೆ ನಾ ಕುರುವ ಜಾಗ,
ಜೊತೆಗಾರತಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ.

ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆನು ನಿನ್ನೀ ಕಲ್ಪೆನೆಯ ಕಾದಂಬರಿಗಳ,
ತಿಳಿ ಹೇಳು ನಿನ್ನ ಈ ಬರಹಗಾರನಿಗೆ,
ಮರುಜನ್ಮವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ.

ಸಾಲಲ್ಲವೇ ಈ ಸಮಾದಾನ,
ಬೇಕಲ್ಲವೇ ಈ ಬಹುಮಾನ,
ಬರಹೇಳುವೆಯಾ ಆ ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ,
ಮುಗಿದಿದೆ ನಮ್ಮೀ ಮುಕ್ತಾಯ.

@ದಿlip

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s