#1

ನನಗೆ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು, ನೀ ಕೊಡೊ ಬಿಳ್ಕೊಡುಗೆ.

ಸಂದರ್ಭ : ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಹೇಳುವ ಸಮಾಲೊಚನೆ, ಅರ್ಥೆೃಸುವ ಸ್ನೇಹ ಸಂಭಂದಗಳ ಆಳ.

ಓ ಎಂತಾ ಮಾತು, ಬಲು ಹಿತವಾದ ನೋವು , ನನ್ನಿ ಅದೃಷ್ಟವಷ, ನನ್ನೀ ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿ ನೀವಾಗಿರಲು, ಒಂದು ಅಂಕಣದ ಭಾದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ. ಇದೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮಿ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದೇಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ, ನಮ್ಮೀ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ,‌ ಹೀಗೊಂದುವೇಳೆ ಸರಿಯಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಬರುತಿರಲ್ಲಿಲವೋ ಏನೋ, ಅದು ತಿಳಿಯದ ಮಾತು.
ನಾನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿ, ನನಗಿರುವುದು ಸ್ನೇಹದ ಹಂಗು, ವಿನಹ ಮತ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಾ. ಮನುಷ್ಯ ಕಟ್ಟು ಗೋಡೆಗಳ ಒಡೆಯ ಬಲ್ಲ, ಈ ಮೌನದ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲ.
ಇಂದೇಕೋ ನಮ್ಮೀ ಋಣದ ಬಾರಗಳೇ ಕಮ್ಮಿಯಾದಂತೆ ಅನಿಸುತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಈ ಅಡಚಣೆಗಳೇ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿವೆ. ಸರಿ ಬಿಡು ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಮರ್ತನೆ ಅಲ್ಲ .
ಈ ಜೀವನದ ಜೋಕಾಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ, ಹಿಂದೆಯೂ ಬರಬೇಕಲ್ಲವೇ. ಅದ್ಯಾವ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಅದು ತಿಳಿಯದ ಮಾತು, ನಾನು ಬಿಳ್ಕೊಡುವೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಕಾರಾತ್ಮಗಳ.
ತಿಳಿಹೇಳುವೆ ನನ್ನೀ ಈ ಬುದ್ದಿ ಭ್ರಮಣೆಗೆ, ಶರಣಾಗಿಹೆ ನಾನಿಂದು ನಿಮ್ಮೀ ಕೃತಘ್ನತೆಗಳ ದಾರಿಯಲಿ.
-ಮನ್ನಿಸು ನನ್ನನ್ನು.
@ದಿlip

2 thoughts on “#1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s