ಬದುಕು & ಬಂಡಿ:

drawing1851

 

 

 

 

 

 

 

ಗೋತ್ತಾಗೋವರೆಗೇ ನಾನಿದ್ದೇ,
ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೇ ಹೊರಟೋದೇ,
ಇನ್ನಾವ ಘಳಿಗೆ ಬರೆಲ್ಲೆವ್ವಾ.

ಹೋತ್ತು ಕಳೆಯಿತು, ಹೆತ್ತ ಮೇಲೇ
ಹೋತ್ತು ಮುಗಿಯಿತು, ಹೆಗಲ ಹೊತ್ತ ಮೇಲೆ

ಹೆತ್ತವರಾರು, ಹೂಳುವರಾರು,
ಹೆಣವಾದ ಮೇಲೇ.

ಕಾಡಿಗೆ ಅಂಜಿದರೇನ
ನಾಡ ಬಯಕೇ ತಿರಿದ ಮೇಲೇ.

@ದಿlip